Terms & Conditions - Privacy & Policy

Home / Terms & Conditions - Privacy & Policy

VERKOOPSVOORWAARDEN  VERHUIZINGEN KEMPENTRANSPORT BVBA

Artikel 1. Betalingsvoorwaarden

1.1 Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij er andere voorwaarden schriftelijk zijn afgesproken.
1.2 Verwijlinterest – Schadevergoeding, in geval van niet-betaling binnen de vermelde vervaltermijn is er – van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling – de wettelijke verwijlinterest verschuldigd te rekenen vanaf de datum van de factuur en tevens een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding uit hoofde van administratiekosten van 10% van het factuurbedrag – met een minimum van €50.
1.3 Opschorting Levering, De Verhuizer behoudt zich het recht voor om ten aanzien van de goederen, waarvan de prijs nog niet betaald is en de factuur niet tijdig geprotesteerd, de levering op te schorten totdat de Klant aan zijn betalingsverplichting voldaan heeft. De bijkomende kosten (staan-, opslag- en bewaarnemingskosten) komen voor rekening van de Klant en dienen tezamen met de verschuldigde verhuisprijs voldaan te worden alvorens tot levering van de verhuisgoederen wordt over gegaan.

Artikel 2 : verhuis-en verzekeringsvoorwaarden

2.1 We gaan er steeds van uit, dat de te verhuizen inboedel op de dag van ophaling verhuisklaar staat. Dit wil zeggen: De kasten volledig leeggemaakt, het kleingoed verpakt in stevige, stapelbare dozen, de in aanmerking komende meubelen gedemonteerd en uitstekend meubelbeslag verwijderd, elektrische apparaten afgesloten, kwetsbare items zoals bijvoorbeeld fotokaders beschermd met noppenfolie.
2.2 Breekbare goederen dienen op transport berekend te zijn om beschadiging te voorkomen.
2.3 De klant dient zijn meubilair ter plaatse te controleren op mogelijke beschadigingen en dit in aanwezigheid van de verhuizer. Bij eventuele schade dient de klant deze schade te specificeren op het vervoersdocument. De aansprakelijkheid vervalt na het vertrek van de verhuiswagen voor zichtbare beschadigingen. Andere schade dient steeds binnen de 8 dagen schriftelijk meegedeeld te worden.
2.4 De verhuisfirma is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij slechte staat of lichte kwaliteit van ramen, gevel, balkon, -en raamreling of wankele bevestiging ervan.
2.5 Voor iedere verhuizing geldt een eigen risico van 250€. Voor motorvoertuigen geldt een eigen risico van 1000€
2.6 Verhuizingen Kempentransport kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan goederen die niet zelf door ons ingepakt zijn.
2.7 Breuken van glas, steen en keramiek is niet verzekerd. Onder glas, steen en keramiek wordt in elk geval en bij wijze van voorbeeld verstaan: glazen kastdeuren; glazen, stenen en keramische tafelbladen, stenen aanrechtblad…
2.8 Indien er bijzonder groten en/of zware objecten verhuisd moeten worden, dient de klant dit vooraf aan te geven. Onder bijzonder grote en/of zware objecten wordt in elk geval en bij wijze van voorbeeld verstaan: snookertafels, piano’s, jacuzzi’s, kluizen.
2.9 Breekbare goederen dienen op voorhand vermeld te worden.
2.10 Krassen zijn steeds uitgesloten van de aansprakelijkheid van de firma 2.11 Er wordt niet verhuisd via de trap tenzij er geen andere mogelijkheid bestaat. Schade toegebracht aan de woning of de goederen doordat de verhuisfirma verplicht is goederen via de trap naar beneden te dragen zijn niet de aansprakelijkheid van de verhuisfirma.
2.12 Er worden geen wasmachines/droogkasten/koelkasten uit kelders gehaald en ook niet naar kelders gebracht.

Artikel 3 : Rij- en rusttijden 

Voor alle opdrachten wordt de wetgeving van de rij- en rusttijden strikt nageleefd door verhuizingen Kempentransport.

Artikel 4 : Overmacht

4.1 Onder overmacht wordt verstaan, omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhindert en die niet uitsluitend aan verhuizingen Kempentransport zijn toe te rekenen.
4.2 Onder overmacht wordt verstaan : stakingen, verkeershinder, ongeval, technische panne, overheidsmaatregelen, natuurrampen, onvoorziene onbereikbaarheid van een laad-of losadres bij een vorige klant, en alle omstandigheden die niet toelaten dat de overeenkomst tijdig en behoorlijk kan worden uitgevoerd.
4.3 Tijdens de overmacht worden de verplichtingen van verhuizingen Kempentransport opgeschort.

Artikel 5 : Klachten.

Elke klacht ivm facturatie dient schriftelijk te worden gemeld binnen de 8 dagen na verzending van de factuur op straffe van onontvankelijkheid.

Artikel 6 : Eigendomsrecht.

6.1 De goederen die in het bezit komen van verhuizingen Kempentransport kunnen gebruikt worden om eventuele openstaande facturen te vereffenen. 6.2 Goederen die na bepaalde tijd niet afgehaald worden of geleverd kunnen worden en de klant geeft geen enkel gehoor meer, dan wordt verhuizingen Kempentransport automatisch eigenaar van deze goederen na 3 maanden.

Artikel 7 : laad en loshulp geleverd door de klant.

7.1 Indien een verhuis wordt uitgevoerd volgens het tarief vrachtwagen en chauffeur wordt onder mankracht verstaan dat er minimum 2 personen dienen aanwezig te zijn bij het laden en lossen, die genoeg kracht hebben om een salon, dressoir of een wasmachine te kunnen dragen.
7.2 Bij deze formule dient er prioriteit te worden gegeven aan het laden en/of lossen van de vrachtwagen. Daarna kan de klant zelf bijvoorbeeld aanvangen met uitpakken.
7.3 Verhuizingen Kempentransport behoudt zich het recht alle bijkomende kosten door te rekenen aan de klant indien deze verzaakt de nodige laad-en/of loshulpen te leveren volgens afspraak.

Artikel 8 : Bereikbaarheid adressen.

8.1 Onder goede bereikbaarheid wordt verstaan dat onze grote verhuiswagen voor de deur kan parkeren, zodat er slechts een korte loopafstand is van de vrachtwagen tot de woning. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om dit in te schatten, alsook te zorgen dat er tijdig een eventuele parkeervergunning kan worden aangevraagd. Opgelopen tijdverlies door het verzuimen om voor een degelijke parkeerplaats te zorgen of de laad en/of lossituatie niet correct door te geven, zal doorgerekend worden aan de klant.
8.2 Indien het adres onbereikbaar is voor onze grote vrachtwagen, dient dit tijdig doorgegeven te worden door de klant. Er zal dan gependeld moeten worden met een kleiner voertuig. Dit voertuig kan door verhuizingen Kempentransport geregeld worden tegen geringe meerprijs, alsook door de klant zelf. Houdt er rekening mee dat onze verhuiswagens groter zijn dan een vrachtwagen uit de bouw, of de vuilniskar die wel tot uw woning kan komen. Deze hebben een kortere draaicirkel dan een verhuisvrachtwagen. Een verhuisvrachtwagen is 4m hoog, dus let ook op laaghangende bedrading of takken van bomen.
8.3 Tenzij anders aangegeven in de offerte of schriftelijk gemeld door de klant gaan we uit van een ophaal- en afleverlocatie op de begane grond.

Artikel 9 : Gewicht

Onze wagens worden steeds na het laden van uw inboedel gewogen. Kempentransport behoudt zich het recht om boetes verkregen door overlading aan te rekenen aan de klant/opdracht gever.

Artikel 10 : Annulatie van de overeenkomst.

Verhuizingen Kempentransport behoudt zich het recht de volgende percentages aan te rekenen aan zijn klant/opdrachtgever bij annulatie van de overeenkomst : 100% bij annulatie binnen de 7 dagen voor de afgesproken laaddatum, 50% bij annulatie binnen de 14 dagen en 30% in de overige gevallen.

Artikel 11 : Bevoegde rechtbank.

In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken bevoegd van de plaats waar verhuizingen Kempentransport zijn uitbatingszetel, hoofdzetel of woonplaats heeft. (TURNHOUT)